Statuten

I. Wezen en doel van de vereniging

Artikel 1: Naam & wezen van de vereniging
 1. De Oosterse Afrikaanse Kring (hierna aangeduid met OAK), opgericht op 13
  december 1960, is de studentenvereniging voor de studenten van de opleidingen
  Oosterse Talen en Culturen (afstudeerrichtingen Sinologie; Indologie; Arabistiek en
  islamkunde) en Afrikaanse Talen en Culturen aan de Faculteit Letteren en
  Wijsbegeerte van de Universiteit Gent.
 2.  De OAK is een feitelijke vereniging, aangesloten bij de overkoepelende vereniging
  van de Universiteit Gent nl. het FaculteitenKonvent Gent (hierna aangeduid met FK).
 3. De OAK is pluralistisch ingesteld en neemt bijgevolg geen uitgesproken politieke,
  religieuze of filosofische standpunten in. De OAK en haar leden onderschrijven de
  anti-discriminatieverklaring van de Universiteit Gent.
 4. De OAK is gevestigd te Blandijnberg 2, 9000 Gent.
Artikel 2: Doel
 1. De OAK heeft als doel het vertegenwoordigen van haar studenten ten aanzien van
  de universitaire instanties, het zetelen in diverse opleidingscommissies en het
  organiseren van activiteiten en diensten die de leden ten goede komen. Hieronder
  vallen de boekenverkoop, het verdelen van studentencursussen en syllabi,
  sportactiviteiten, muziekevenementen, met de opleiding verband houdende reizen,
  het uitbrengen van een maandblad (Kalima, Arabisch voor ‘woord’), het organiseren
  van quizzes, galabal, cantus, fuiven etc. en het aanbieden van een selectie uit de
  Gentse, de Belgische of internationale cultuuragenda.
 2. Bovendien tracht de OAK haar leden op een constructieve en respectvolle manier in
  contact te brengen met niet-westerse culturen.
Artikel 3: Werking en middelen
 1. De werkingsmiddelen en het vermogen van de OAK dienen uitsluitend aangewend te
  worden voor de doelen zoals in artikel 2 beschreven. Deze werkingsmiddelen zijn de
  lidgelden, de subsidies die elk jaar door de Dienst Studenten Activiteiten (hierna
  aangeduid met DSA) worden verstrekt, de sponsoring die aan de OAK ter beschikking
  gesteld wordt en de gelden op de bankrekening van de OAK.

II. Samenstelling en leden van de vereniging

Artikel 4: Leden
 1. Voor lidmaatschap komen alle studenten in aanmerking die tenminste één jaar
  ingeschreven zijn, of dat zijn geweest, voor de opleiding Oosterse of Afrikaanse Talen
  en Culturen van de Universiteit Gent en die nog steeds ingeschreven zijn voor een
  opleiding in het Gentse. Het praesidium behoudt zich het recht om een student die
  geen Oosterse of Afrikaanse Talen & Culturen aan de Universiteit Gent volgt, op
  uitzonderlijke gronden als lid te aanvaarden.
 2. Personen die zich willen aansluiten bij de OAK, maar de hierboven vermelde studies
  nooit hebben gevolgd worden verder behandeld in artikel 6.
 3. Elk lid van OAK moet zich onthouden van persoonlijke standpunten en opvattingen
  als algemene standpunten en opvattingen van de OAK naar voren brengen.
Artikel 5: Lidmaatschap
 1. Om het lidmaatschap te verkrijgen of te verlengen dient de student in kwestie een
  lidkaart aan te kopen bij het praesidium van de OAK. Het lidgeld wordt vastgelegd
  aan het begin van het academiejaar. Na betaling van het lidgeld bekomt de student
  het lidmaatschap (en een lidkaart) van de OAK.
 2. De geldigheidsduur van de lidkaart wordt beperkt tot één academiejaar. Het
  lidmaatschap dient desgewenst per academiejaar te worden verlengd. Indien hier
  aan wordt verzaakt, zal de OAK overgaan tot de ontheffing van het lidmaatschap van
  het desbetreffende lid. Niettegenstaande kan het lidmaatschap voor enkele jaren
  worden onderbroken, waarna het opnieuw kan worden opgenomen.
Artikel 6: Ereleden
 1. Na onderlinge overeenkomst binnen het praesidium kan eenieder die niet binnen de
  omschrijving van artikel 4 valt of personen met speciale verdienste of andere
  personen voorgedragen worden om in aanmerking te komen voor het
  erelidmaatschap. De prijs van een erelidkaart wordt vastgelegd bij het begin van het
  academiejaar. De geldigheidsduur van deze lidkaart wordt beperkt tot één
  academiejaar. De ereleden verkrijgen de toegang tot de activiteiten die gedurende
  dat academiejaar worden georganiseerd: het galabal, de fuiven, de cantussen etc.
 2. Zij hebben recht op een eervolle vermelding in de Kalima, waarvan zij tevens elke
  editie toegestuurd krijgen.
 3. Pro-senioren van de OAK zijn automatisch erelid.

III. Bestuur van de vereniging

Artikel 7: Bestuursleden en praesidium
 1. Leden die voor een praesidiumfunctie in aanmerkingen willen komen, moeten
  voldoen aan volgende voorwaarden: zij moeten minstens één jaar een actief lid
  geweest zijn van de OAK; zij moeten minstens één jaar de opleiding Afrikaanse of
  Oosterse talen en Culturen gevolgd hebben; en hun kandidatuur moet worden
  goedgekeurd door het uittredende praesidium. (Wanneer zij kandidaturen weigeren
  kan evenwel een Algemene Vergadering samen worden geroepen ter
  verantwoording.)
  1. 1 Van deze voorwaarden kan worden afgeweken na goedkeuring van het uittredende
   praesidium.
 2. De praeses, vice-praeses, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks
  bestuur (hierna aangeduid met DB). Zij hebben, behalve in geval van
  hoogdringendheid en na consultatie van de andere bestuursleden, geen
  bevoegdheid om over te gaan tot beslissingen die gevolgen kunnen hebben voor de
  OAK.
 3. Een praesidiumlid dat langer dan een maand in de onmogelijkheid verkeert zijn of
  haar functie te vervullen, noch actief aanwezig kan zijn op bestuursvergaderingen
  en/of activiteiten, moet dit minstens twee weken op voorhand aankondigen aan het
  praesidium. Gedurende deze periode van inactiviteit kan desbetreffend
  praesidiumlid geschorst worden van zijn of haar functie, dit houdt in dat hij of zij
  geen stemrecht meer kan uitoefenen. Een van zijn of haar functie geschorst
  praesidiumlid kan voor die periode eventueel vervangen worden, doch kan de
  plaatsbekleder eveneens geen stemrecht uitoefenen.
 4. Het praesidium is bij voorkeur samengesteld uit de statutaire functies, maar is vrij
  om, indien het dit nodig acht, nieuwe functies in het leven te roepen of te
  schrappen, of bestaande functies uit te breiden of in te krimpen.
 5. Ieder praesidiumlid kan door de algemene vergadering ter verantwoording worden
  geroepen voor de daden die hij of zij stelt als actief bestuurslid. Indien nodig kunnen
  passende en proportionele sancties worden opgelegd bij overschrijding van
  bevoegdheid of wangedrag.
 6. Praesidiumfuncties, andere dan die die tot het DB behoren, kunnen door meer dan
  één persoon uitgeoefend worden. Zij kunnen daarnaast ook gecombineerd worden
  met andere functies.
Artikel 8: Dagelijks bestuur (DB)
 1. De leden van het dagelijks bestuur zijn de praeses, de vice-praeses, de
  penningmeester, en de secretaris.
 2. Geen van de functies van het dagelijks bestuur zijn met elkaar verenigbaar.
 3. Het dagelijks bestuur ziet toe op de uitvoering van de door het praesidium genomen
  beslissingen, en oefent de bevoegdheid van het praesidium uit in alle gevallen
  waarin hoogdringendheid een optreden rechtvaardigt, onder de verplichting de
  genomen beslissingen op de eerstvolgende bestuursvergadering ter goedkeuring
  voor te leggen.
 4. Minstens met twee wonen zij de Algemene Vergaderingen van het FK bij en met
  uitzondering van de secretaris dragen zij ook de financiële eindverantwoordelijkheid.
Artikel 9: Omschrijving van bevoegdheden en functies
§1: Praeses
 1. De praeses is de voornaamste vertegenwoordiger van de OAK. Hij of zij roept de
  bestuursvergaderingen samen en zit ze voor. Als voorzitter coördineert hij of zij de
  uitvoering van alle door het praesidium getroffen beslissingen.
  In het belang van de vereniging neemt hij of zij tevens alle maatregelen waartoe de
  noodwendigheid hem of haar dwingt. Ieder initiatief van de praeses moet door het
  praesidium vooraf worden goedgekeurd, met uitzondering van de maatregelen uit
  hoogdringendheid.
 2. Wanneer de praeses in de onmogelijkheid verkeert zijn of haar functie uit te
  oefenen, wordt de functie waargenomen door de vicepraeses, in samenspraak met
  de penningmeester. Wanneer ook de vicepraeses en de penningmeester allebei in
  de onmogelijkheid verkeren om hun functie uit te oefenen, wordt de functie
  waargenomen door het oudste praesidiumlid met de meeste anciënniteit binnen
  OAK.
 3. Wanneer de praeses zijn of haar ontslag indient, of door het praesidium uit zijn of
  haar functie wordt ontzet, zal de vicepraeses in samenspraak met de
  penningmeester het praesidium voorzitten, tot een nieuwe praeses wordt verkozen.
  In dat geval moet deze verkiezing plaatsvinden binnen de 15 lesdagen na het ontslag
  van de praeses. De waarnemende praeses handelt alleen lopende zaken af en schrijft
  zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen uit.
 4. De praeses neemt eveneens de leiding op cantussen. Hij of zij organiseert, opent en
  sluit deze af, tenzij in de gevallen zoals beschreven in 1. en 2. In deze gevallen neemt
  de vicepraeses deze rol over.
 5. De Praeses zetelt in de algemene vergadering van het DB.
§2: Vice-praeses
 1. De vicepraeses helpt de andere presidiumleden bij uitvoering van hun taken indien
  mogelijk en gewenst. Verder helpt de vicepraeses de praeses bij het organiseren van
  cantussen, eveneens waar mogelijk en gewenst.
 2. Indien de praeses in de onmogelijkheid verkeert om een cantus te leiden, of uit zijn
  functie gezet is, neemt de vicepraeses de leiding van de cantus.
 3. Indien de schachtentemmer in de onmogelijkheid verkeert om als schachtentemmer
  te fungeren, of uit zijn functie ontzet is, neemt de vicepraeses bij voorkeur die
  functie waar, tenzij hetzelfde ook geldt voor de praeses. In dat geval duidt het
  praesidium een schachtentemmer aan.
 4. De Vice-praeses zetelt in de algemene vergadering van het DB.
§3: Penningmeester
 1. De penningmeester is, samen met de praeses, de financieel verantwoordelijke van
  de OAK. Bij aanvang van elke bestuursvergadering kan de penningmeester verslag
  uitbrengen over de financiële toestand van OAK.
 2. De penningmeester houdt de financiële verrichtingen bij in de boekhouding.
  De boekhouding omvat de zorgvuldige en gedetailleerde opgave van de financiële
  verrichtingen, met vermelding van de optredende praesidiumleden, alsook (kopieën
  van) de door vertegenwoordigers van de kring afgesloten contracten en de externe
  briefwisseling. Van elke activiteit kan een financieel verslag worden opgevraagd door
  de penningmeester bij de verantwoordelijke van deze activiteit. De penningmeester
  informeert de desbetreffende persoon hierover tijdig. Het financieel verslag kan
  opgemaakt worden in samenspraak met de penningmeester.
 3. Elk praesidiumlid heeft recht van inzage in de boekhouding. Derden hebben enkel
  recht van inzage met goedkeuring van het praesidium, waarbij zowel praeses als
  penningmeester vetorecht hebben. Inzage van de boekhouding gebeurt enkel in
  aanwezigheid van de penningmeester of de praeses.
 4. De penningmeester ziet erop toe dat gedurende het werkingsjaar geen
  (buitensporige) schulden worden gemaakt en dat het aantal verlieslatende
  activiteiten tot een minimum worden beperkt en zorgt voor een verantwoord
  aanwenden van de subsidies die door de DSA ter beschikking worden gesteld.
 5. De Penningmeester zetelt in de algemene vergadering van het DB.
§4: Secretaris
 1. De secretaris staat in voor de interne briefwisseling, de aanvulling van het
  secretariaatsmateriaal, de verzorging van het ledenbestand, het onderhoud van het
  kringlokaal en zorgt ervoor dat er steeds een activiteitenkalender per maand
  aanwezig is in het lokaal van de OAK.
 2. De secretaris staat mee in voor de voorbereiding van de bestuursvergaderingen. Hij
  of zij maakt van elke vergadering een verslag op, dat ten laatste twee dagen na de
  vergadering moet worden voorgelegd aan het praesidium.
 3. Bij ontstentenis van een PR, neemt de secretaris de taken van de PR op zich.
 4. De Secretaris zetelt in de algemene vergadering van het DB.
§5: Feest
 1. De feest-praeses is verantwoordelijk voor het organiseren van de feestelijkheden.
  Deze kunnen inhouden, maar zijn niet beperkt tot: fuiven, het galabal, themaavonden
  in de Amber en de cantussen, alsook het voorzien van de benodigdheden
  daarvoor, het contacteren van DJ’S en het vastleggen van de locaties daarvan. Op de
  bestuursvergaderingen kan hij of zij de door hem of haar gekozen thema’s voor
  fuiven voorleggen. Het praesidium heeft inspraak in de invulling van deze
  activiteiten.
 2. Voor activiteiten die met andere kringen worden georganiseerd, waaronder het
  galabal dat meestal samen met KHK, KK, en Slavia wordt georganiseerd, woont hij of
  zij de organisatievergaderingen bij, en houdt daarvan de andere praesidiumleden op
  de hoogte.
 3. De feest-praeses blijft tot laatste op de door hem of haar georganiseerde
  activiteiten. Wanneer de feest-praeses in de onmogelijkheid verkeert de
  georganiseerde activiteit af te sluiten, zoekt hij of zij iemand die deze taak kan
  overnemen. Indien hij of zij hier niet zelfstandig in slaagt, wordt door de praeses of
  het praesidium een ander praesidiumlid als eindverantwoordelijke aangeduid.
§6: Reis
 1. De reis-praeses staat in voor de organisatie van de reizen en uitstappen van OAK.
  Deze houden in, maar zijn niet beperkt tot: ledenreis, dagtrips, een eventueel
  bachelorweekend (in samenspraak met de bachelor). Het praesidium heeft inspraak
  in de invulling van deze activiteiten.
 2. De reis-praeses gaat mee op de georganiseerde reis als eindverantwoordelijke.
  Wanneer de reis-praeses in de onmogelijkheid verkeert op de georganiseerde reis
  mee te gaan, wordt door het praesidium een ander praesidiumlid als
  eindverantwoordelijke aangeduid.
 3. De reis-praeses wordt verondersteld elk jaar een dagtrip te organiseren naar een
  nabije cultuurstad en één verre reis naar een locatie die verband houdt met onze
  opleiding. Voor elk van deze reizen worden ook een aantal concrete afspraken
  gemaakt (zoals uur en verzamelplaats van vertrek en aankomst) waaraan de leden
  zich dienen te houden. Doen zij dat niet, dan behoudt de OAK zich het recht om niet
  meer in te staan voor de verantwoordelijkheid voor de heen- of terugreis van de
  leden in kwestie.
§7: Studie
 1. De studie-praeses zorgt voor boeken, syllabi, studentencursussen en dergelijke. Hij
  of zij schrijft voor het begin van het academiejaar de professoren aan om informatie
  te bekomen inzake de handboeken die op de boekenlijsten terug moeten zijn te
  vinden.
 2. De studie-praeses contacteert de boekhandel en bestelt de boeken, gelet op de
  verkoopcijfers van het voorgaande academiejaar en het aantal effectieve
  inschrijvingen per richting per studiejaar. Hij of zij regelt de inschrijvingen voor
  syllabi van professoren die door de OAK worden verdeeld en zorgt voor het
  vervaardigen en verdelen van studentencursussen.
 3. De studie-praeses verzorgt de cursusdienst en zorgt ervoor dat de boekenverkoop
  op een vooraf bepaald en meegedeeld tijdstip plaatsvindt. Hij of zij houdt een
  inventaris bij van de te verkopen boeken. Na elk verkoopmoment overhandigt hij of
  zij de kassa terug aan de penningmeester en zorgt ervoor dat de boekhandel op de
  afgesproken momenten kennis krijgt van de transacties die met behulp van het
  betaaltoestel werden gemaakt. Hij of zij houdt de penningmeester op de hoogte van
  alle gedane transacties.
 4. Hij of zij is tevens verantwoordelijk voor bovenvermeld betaaltoestel en zorgt ervoor
  dat het samen met de overstock van onverkochte boeken terug aan de boekhandel
  overhandigd wordt.
§8: Bachelor
 1. De bachelor staat in voor het contact tussen de eerstejaarsstudenten onderling en
  probeert een samenhorigheidsgevoel te creëren met de rest van de leden.
  Bovendien tracht hij of zij, waar mogelijk, hun bezorgdheden of vragen binnen de
  opleiding op te lossen of te beantwoorden.
 2. De bachelor organiseert de peter-en-meteravond. De organisatie van het eventuele
  bachelorweekend gebeurt in samenspraak met de reis-praeses. Hij of zij staat ook in
  voor de coördinatie van de rondleidingen op de introductiedag.
 3. De bachelor heeft bij voorkeur het jaar voorafgaand aan zijn functie het eerste jaar
  van de opleiding doorlopen. De bachelor is verantwoordelijk voor de aankondigingen
  van de verschillende activiteiten en diensten in het eerste jaar. De bachelor fungeert
  bij voorkeur als schachtentemmer op cantussen.
§9: Cultuur
 1. De cultuur-praeses voorziet in de culturele noden van de OAK. Hij of zij maakt naar
  eigen goeddunken een selectie uit hetgeen de Gentse opera, speelhuizen en
  schouwburgen gedurende dat academiejaar aanbieden, en boekt maandelijks
  minstens één van de films, voorstellingen, opera’s etc.
 2. Indien er onder de leden van de OAK voldoende belangstelling voor gevonden kan
  worden, kan de cultuur-praeses ook een tentoonstelling of een muziekavond
  organiseren. Het inrichten van een quiz behoort ook tot zijn takenpakket. Het
  praesidium heeft inspraak in de invulling van deze activiteiten.
§10: Sport
 1. De sport-praeses organiseert zowel sportieve als recreatieve activiteiten. Deze
  kunnen inhouden, maar zijn niet beperkt tot: het reserveren van de zalen in het GUSB,
  bijwonen van vergaderingen van het 12-urenloopcomité, geïnteresseerden zoeken
  die willen deel uit maken van de ploeg van de Blandijn dat deelneemt aan het IFK.
 2. Hij of zij zetelt in de vergaderingen van Blandinia-sport.
 3. Ook minder “olympische” sportdisciplines vallen onder zijn of haar bevoegdheid
  (biljart, bowling etc.). Het praesidium heeft inspraak in de invulling van deze
  activiteiten.
§11: Scriptor
 1. De scriptor is belast met de redactie van de Kalima, het officiële blad van OAK, en
  staat tevens in voor de distributie van het blad, dat bij voorkeur maandelijks (met
  uitzondering van blok-, examen- en vakantiemaanden) moet verschijnen. Het
  praesidium heeft inspraak in de inhoud van het blad.
 2. De scriptor heeft redactionele vrijheid, maar de inhoud van het blad kan ter discussie
  gesteld worden op de bestuursvergadering. Het is zijn of haar functie om ervoor te
  zorgen dat elk van de nummers voor dat academiejaar verschijnt en dat ze
  voldoende interessante artikels bevatten.
 3. Bij ontstentenis van een scriptor verzorgt de PR de redactie van de Kalima.
§12: Public relations (PR)
 1. De PR is verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van contacten tussen
  de OAK en haar leden, de universiteit, potentiële sponsors. De PR is belast met de
  promotie voor activiteiten die OAK organiseert. Deze promotie kan onder de
  volgende vormen voorkomen, maar is daar niet noodzakelijk toe beperkt: affiches,
  posters, kaarten, flyers, kalendertjes, facebook, aankondigingen in auditoria en op
  de website en sociale media.
 2. Van elke activiteit, georganiseerd door de OAK, dient er door de PR aan de
  prikborden van elke vakgroep van de talen die de studenten kunnen studeren
  minstens één affiche gehangen te worden. De affiches hangen ten laatste drie dagen
  voor de activiteit die ze aankondigen op. Voor de openingsfuif, het galabal en de reis
  hangen de affiches drie weken op voorhand op.
 3. De PR is belast met de communicatie naar ereleden en sponsors toe. Hij of zij stelt
  ereleden en sponsors op de hoogte van geplande activiteiten van OAK en bezorgt
  hen het officiële blad van OAK. De PR is eveneens belast met het zoeken naar
  sponsorgelden voor OAK, in samenspraak met de penningmeester en praeses.
 4. De PR verzorgt de website, het forum, en plaatst de foto’s in het digitale fotoalbum.
  Hij of zij is verantwoordelijk voor het aankondigen van de activiteiten van de OAK op
  de website van DSA. Hij of zij onderhoudt de sociale media en maakt de
  evenementen aan.
 5. Bij ontstentenis van een scriptor verzorgt de PR de redactie van de Kalima.
 6. Bij ontstentenis van een PR, neemt de secretaris de taken van de PR op zich.
§13: Schachtentemmer
 1. De schachtentemmer is verantwoordelijk voor de (na)doop. Hij of zij is het
  voornaamste aanspreekpunt voor de schachten en ziet erop toe dat hun doop
  conform de bepalingen van het Gentse doopdecreet verloopt.
 2. Hij of zij ondertekent samen met de Praeses het Gentse doopdecreet.
 3. Hij of zij leidt de doopcantussen.
§14: Juridische
 1. De juridische verleent administratieve en adviserende diensten met betrekking tot
  de door de OAK onderschreven contracten en leest ze na.
 2. Hij of zij controleert per jaar de statuten en, indien nodig, past ze aan om ter
  goedkeuring voorgelegd te laten worden aan de DSA.
§15: Vaste medewerker
 1. De vaste medewerker oefent geen specifieke bevoegdheden uit, maar ondersteunt
  de andere praesidiumleden bij het uitvoeren van hun functies
Artikel 10: Bestuursvergadering
 1. Het praesidium vergadert bij voorkeur maandelijks, behalve in vakantie- en
  examenperiodes. Deze vergaderingen worden samengeroepen door de praeses, of in
  diens afwezigheid, door een ander lid van het dagelijks bestuur. De praeses is
  verplicht het praesidium in vergadering samen te roepen wanneer minstens 1/3 van
  het praesidium daarom vraagt.
  Wanneer het praesidium tot vergadering samengeroepen wordt, dienen de
  praesidiumleden uitgenodigd te worden door diegene die de vergadering
  samenroept.
 2. De praeses bepaalt de agenda van de vergadering. Het praesidium kan deze agenda
  aanvullen, maar nooit wijzigen. Ieder praesidiumlid kan een punt als variapunt
  toevoegen aan de agenda. Het praesidium kan eisen dat bepaalde agendapunten
  naar een volgende vergadering worden verschoven, wanneer de meerderheid van de
  praesidiumleden afwezig is. Deze verschuiving kan eenmalig gebeuren, het
  verschoven agendapunt wordt dan op de eerstvolgende vergadering besproken.
 3. Een vergadering moet minstens drie dagen op voorhand aangekondigd worden,
  tenzij in geval van hoogdringendheid. De praesidiumleden moeten tijdig verwittigd
  worden via de daartoe voorbestemde communicatiekanalen (telefonisch / e-mail /
  mondeling / sociale media). Indien een praesidiumlid vooraf weet dat hij of zij niet
  aanwezig kan zijn, dient hij of zij zich bij de praeses of de secretaris te
  verontschuldigen. Als een praesidiumlid meermaals afwezig is zonder geldige reden,
  kunnen sancties volgen. Het praesidium beslist over de aard en zwaarte van deze
  sancties. Voor afwezigheid bij vergaderingen waarop er gestemd moet worden over
  personen of over de statuten, wordt een volmacht vereist.
Artikel 11: Stemming op de bestuursvergadering
 1. Beslissingen worden, tenzij anders vermeld, met een gewone meerderheid (50%+1)
  van de geldig uitgebrachte stemmen goedgekeurd. Een geldige stem is een stem die
  beantwoordt aan de voor de stemming bepaalde normen. Ieder praesidiumlid heeft
  één stem. In geval van staking van stemmen is de stem van de praeses
  doorslaggevend. Onthoudingen tellen niet mee voor het totaal van het aantal
  uitgebrachte stemmen.
 2. Elke vergadering waar er gestemd moet worden over personen of de statuten, wordt
  plenair aangevat. Een plenaire vergadering is een vergadering waar elk praesidiumlid
  aanwezig is, of bij afwezigheid vertegenwoordigd is door een volmacht, gegeven aan
  een ander praesidiumlid. Ieder praesidiumlid kan maximum 1 volmacht dragen.
 3. Stemmingen verlopen door middel van handopsteking. Indien het gaat om een
  stemming over personen, of wanneer een praesidiumlid daarom verzoekt, moet de
  stemming schriftelijk gebeuren. Schriftelijke stemmen worden steeds geteld door de
  secretaris en de praeses.
  3.1 Elk praesidiumlid heeft recht van inzage in de schriftelijk uitgebrachte stemmen na
  de telling, dit om op fouten of onregelmatigheden te controleren. Indien bij een
  schriftelijke stemming fouten of onregelmatigheden vastgesteld zijn, moet de
  stemming opnieuw gebeuren.
Artikel 12: Passieve voorwaarden voor toetreding tot het bestuur
 1. Alle OAK-leden die één jaar ingeschreven zijn geweest aan de Gentse Universiteit in
  de richting Oosterse of Afrikaanse Talen en Culturen komen in aanmerking voor een
  bestuursfunctie in het praesidium, onder de voorwaarde dat zij nog steeds
  studenten zijn in Gent. Het praesidium behoudt zich het recht om een student die
  geen Oosterse of Afrikaanse Talen & Culturen aan de Universiteit Gent volgt, op
  uitzonderlijke gronde als kandidaat-bestuurslid te aanvaarden.
Artikel 13: Actieve voorwaarden tot toetreding tot het bestuur
 1. Indien een bepaald lid van de OAK, zich kandidaat wil stellen voor een bepaalde
  bestuursfunctie en hij of zij voldoet aan de passieve voorwaarden, contacteert hij of
  zij de praeses of een ander lid van het praesidium. Het praesidium zal op het einde
  van het academiejaar een vergadering bijeenroepen waarop de kandidaten ingelicht
  worden over de werking van de OAK en de omschrijving van de praesidiumfuncties.
  De kandidaten kunnen dan in samenspraak met het afredende bestuur beslissen
  voor welke van de vacatures ze zich verkiesbaar willen stellen.
 2. Vooreerst wordt de functie van praeses bij gewone meerderheid door het
  aftredende bestuur verkozen. Bij voorkeur is de praeses een actieve student
  Oosterse dan wel Afrikaanse talen en culturen, die minstens in zijn tweede jaar zit,
  en minstens één jaar praesidiumervaring heeft.
 3. Wanneer de kandidaat-praeses verkozen is, kan de rest van de lijst worden
  samengesteld. De kandidaten overleggen samen wie welke functie wil uitoefenen,
  en bij consensus wordt beslist wie de meest geschikte kandidaat is. Op deze manier
  wordt de lijst samengesteld die dan aan de leden zal worden voorgesteld.
 4. Indien één of meerdere kandidaten het oneens zijn met de kandidaat-praeses
  kunnen zij een alternatieve lijst samenstellen. De praeses dient op deze alternatieve
  lijst vanzelfsprekend aan dezelfde voorwaarden te voldoen, en de lijst mag maximaal
  drie gemeenschappelijke leden hebben.
Artikel 14: De stemming
 1. Alle ingeschreven leden van de OAK in het bezit van een lidkaart van het lopend
  academiejaar zijn stemgerechtigd.
 2. De datum en plaats van de verkiezing worden op de facultaire prikborden en op de
  website ten laatste week voor de verkiezing bekendgemaakt.
 3. In geval van één lijst kunnen zij de lijst goed- of afkeuren, evenals hun voorkeurstem
  uitbrengen voor één of meerdere kandidaten op de lijst. In het geval dat er twee
  lijsten zijn kiezen de leden één van de lijsten, of brengen zij voorkeurstemmen uit
  binnen één van beide lijsten.
Artikel 15: Niet opnemen van een verkozen functie
 1. Wanneer een verkozen bestuurslid om persoonlijke of academische redenen zou
  beslissen zijn functie niet op te nemen, wordt voor de invulling van die functie een
  andere kandidaat gezocht.
 2. Indien de verkozen praeses zijn of haar functie niet zal opnemen, wordt de vicepraeses
  automatisch de nieuwe praeses. Wanneer deze laatste eveneens ontslag
  neemt, dient een nieuwe praeses verkozen te worden onder de leden van het
  vigerend praesidium, en dit door algemene vrije verkiezingen waarbij alle OAK-leden
  stemgerechtigd zijn.

IV. Algemene ledenvergadering (ALV)

Artikel 16: De algemene ledenvergadering
 1. Op de Algemene ledenvergadering, afgekort tot ALV, zijn alle leden zoals
  omschreven in artikel 4 en 6 welkom, alsook alle studenten van de studierichtingen
  Oosterse of Afrikaanse talen en culturen.
 2. Elk bestuurslid van de vereniging kan oproepen tot een ALV; een gewoon lid kan aan
  één van de bestuursleden te kennen geven dat meerdere leden een ALV wensen. De
  OAK dient minstens éénmaal per jaar een ALV samen te roepen.
 3. Mogelijke wijzigingen van de statuten door (praesidium)leden dienen ten minste 48u
  voor de ALV aan de secretaris/praeses meegedeeld te worden. De secretaris/praeses
  verbindt zich ertoe deze voorstellen tot wijziging bekend te maken via de website en
  het forum.
Artikel 17: Bevoegdheid
 1. De Algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de OAK. De ALV is
  bevoegd voor onder andere volgende zaken: ontbinding van de vereniging, het
  verkiezen van een nieuw bestuur en de wijziging van de statuten van de OAK.
 2. De besluiten van de ALV zijn bindend.
Artikel 18: Samenroepen en stemming van de ALV
 1. Voor de oproeping van de Algemene ledenvergadering zullen de daartoe
  voorbestemde communicatiemiddelen (facultaire prikbord-berichten, auditoriumaankondiging
  en melding op de website) worden aangewend.
 2. De termijn die voor het samenroepen van de Algemene Vergadering dient te worden
  gerespecteerd bedraagt minimaal 5 werkdagen. De ALV kan slechts geldig
  plaatsvinden indien aan deze oproepingsvoorwaarden voldaan is.
 3. Alle aanwezige leden hebben bij het nemen van besluiten enkelvoudig stemrecht.
 4. Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de ALV kan zijn of haar stem door middel van
  een geschreven volmacht door een ander lid worden uitgeoefend. Dit kan om het
  even welk lid zijn. Ieder lid kan slechts één volmacht uitoefenen.
 5. Onthoudingen worden niet meegerekend.
Artikel 19: Geldigheid van de beslissing
 1. De beslissingen die door de Algemene ledenvergadering worden genomen, is geldig
  wanneer een 2/3 meerderheid behaald is.

V. Sancties met betrekking tot de leden

Artikel 20: Procedure
 1. Wanneer één van de leden van de OAK, zich ten aanzien van de universiteit of op de
  activiteiten van de OAK of een andere studentenvereniging ernstig misdraagt of
  derden onheus behandelt, kan dit lid daarvoor worden gesanctioneerd.
 2. De interpretatie van het gedrag en het bepalen van de inhoud en de omvang van de
  sanctie gebeurt tijdens een buitengewone zitting van het praesidium waarop het
  beklaagde lid uitgenodigd wordt om zich te verdedigen.
 3. De zwaarste sanctie is uit de kring gezet worden, waardoor het lid niet meer welkom
  is op activiteiten van de OAK en op alle gebied zijn stemrecht verliest.

VI. Ontslag van bestuursleden

Artikel 21: Procedure
 1. Wanneer een praesidiumlid zich ernstig heeft misdragen, anderen onheus heeft
  behandeld, of zijn functie niet naar behoren uitvoert, kan ook deze gesanctioneerd
  worden. Een praesidiumlid kan enkel uit zijn of haar functie ontheven worden bij
  bijzondere meerderheid.
 2. Deze beslissing kan enkel genomen worden tijdens een buitengewone zitting van het
  praesidium waarop minstens drie vierden van het praesidium aanwezig is en deze
  vergadering met een tweederdemeerderheid beslist.
 3. Het praesidium mag ook aanwezig zijn bij wijze van een volmacht, met een
  maximum van één per praesidiumlid.
 4. Het betrokken bestuurslid moet in de mogelijkheid worden gesteld om hierover een
  verdediging te organiseren.
 5. De ontheffing is slechts geldig als de volgende procedure gevolgd is en als hiervan
  schriftelijke bewijzen bestaan: een motie van wantrouwen tegen een bestuurslid
  wordt ingediend op een bestuursvergadering, op dezelfde vergadering wordt er met
  gewone meerderheid beslist over de ontvankelijkheid van de motie.
 6. Wordt de motie ontvankelijk verklaard, dan krijgen de betrokken partijen de kans
  om hun standpunten te verdedigen. Na uiteenzetting van de verschillende
  standpunten en het beantwoorden van vragen door de andere praesidiumleden,
  wordt overgegaan tot een geheime stemming.
 7. De motie van wantrouwen moet worden goedgekeurd met een 2/3 meerderheid.
  Tegen de beslissing van deze buitengewone bestuursvergadering is geen verder
  beroep mogelijk. Het DB van het FK wordt zo snel mogelijk van deze beslissing op de
  hoogte gebracht.
Artikel 22: Invulling van de vrijgekomen functie
 1. Een nieuw praesidiumlid zal gezocht worden om de vrijgekomen positie in te nemen
  en de bestuursfunctie te vervullen. De procedure die daarbij zal worden gevolgd,
  staat beschreven in artikel 13.

VII. Financiële eindverantwoordelijkheid

Artikel 23: Verantwoordelijken
 1. Drie van de leden van het DB, zijnde de penningmeester, de praeses en de vicepraeses,
  dragen de financiële eindverantwoordelijkheid. Dit zowel ten aanzien van
  de OAK-kassa, als ten aanzien van de bankrekening.
 2. De penningmeester is in het bezit van de bankkaart van de OAK-rekening, hieruit vloeit voort dat hij of zij verantwoordelijk is voor de met die kaart gedane uitgaven.
Artikel 24: De kassa
 1. De OAK-kassa wordt beheerd door alle praesidiumleden voor lidkaartenverkoop,
  inschrijvingen voor diverse activiteiten, boeken- en cursussenverkopen etc.
 2. Alle inkomsten en uitgaven worden bijgehouden op de daarvoor bestemde
  kasbladen en op basis van die kasbladen en de rekeninguittreksels wordt door de
  penningmeester een kasverslag voorgelegd aan de bestuursvergadering.
Artikel 25: Onregelmatigheden
 1. In geval van onregelmatigheden in het kasverslag zullen de verantwoordelijke
  bestuursleden daarvoor ter verantwoording worden geroepen en hoofdelijk
  aansprakelijk gesteld worden voor het tekort in de kas.
 2. Zij zijn aansprakelijk voor potentiële tekorten in de kas, en in het ergste geval zelfs
  de schulden die door de OAK gedurende dat jaar zouden zijn gemaakt. Zij zullen
  gehouden worden deze tekorten vergoeden, of de schulden aflossen.

IIX. Opschorting van de vereniging

Artikel 26: omstandigheden
 1. Wanneer door het atfredend praesidium voor een volgend academiejaar op geen
  enkele wijze nog een werkbaar praesidium kan worden samengesteld, kan de
  vereniging voor één of meerdere jaren worden opgeschort.
Artikel 27: De schatbewaarder
 1. Wanneer de vereniging voor onbepaalde tijd wordt opgeschort, moet een
  schatbewaarder worden aangesteld als beheerder van de gelden en middelen die in
  het bezit zijn van de OAK op het moment van opschorting.
 2. De schatbewaarder moet getuigen van objectiviteit, kwaliteit en bekwaamheid, en is
  bij voorkeur één van de leden van het laatste dagelijks bestuur.
Artikel 28: Einde van de opschorting
 1. Wanneer de OAK na onbepaalde duur weer over voldoende bestuursleden beschikt
  om de werkzaamheden opnieuw te hervatten, zal de schatbewaarder de totale
  bewaarde fondsen van de OAK aan het nieuwe dagelijks bestuur overhandigen.

IX. Symboliek en traditie

(Oud) Artikel 29: Kleuren
 1. De kleuren van de OAK zijn wit-geel-zwart, waarbij wit symbool staat voor de
  faculteit Letteren en Wijsbegeerte, geel voor de opleiding Oosterse Talen en
  Culturen en zwart voor de opleiding Afrikaanse Talen en Culturen. De
  kleurenverhouding is 1/2 wit, 1/4 geel en 1/4 zwart.
Artikel 29: Kleuren (toekomstige wijziging 2022)
 1. De kleuren van de OAK zijn geel-oranje-blauw.
 2. Deze kleuren staan symbool voor de zonsopgang, een universeel gebeuren, wat de
  globale samenhorigheid, over de verschillende culturen heen, belichaamt.
(Oud) Artikel 30: Wapenschild
 1. Het wapenschild van de OAK heeft de vorm van een heraldisch Vlaams schild,
  horizontaal aan het hoofd en afgerond aan de voet, met een hoogtebreedteverhouding
  7/5. Het bovenste 1/7 van het wapenschild stelt een faas voor met in
  horizontale banden de clubkleuren 1/2 zilver, 1/4 goud en 1/4 sabel. De halve cirkel,
  die de onderste 5/14 inneemt, is horizontaal in twee stroken verdeeld, hetzij de
  onderste strook in sabel en de bovenste strook in zilver, met daarop de Gentse
  gouden draak, die met het hoofd naar links is afgebeeld. De rechterhelft van de
  overblijvende 7/10 rechthoek, is in zilver, met daarop de figuur van de
  “Arabindohebrajapafrikanees” in sabel, welke een voorstelling is van al onze
  vakgebieden. De verhouding 7/5 linkerhelft van het wapenschild draagt een
  klimmende leeuw in zilver op een veld in sabel, met een tong in keel, gouden kruis
  en kroon en goud geklauwd (i.e. de Gentse leeuw).
Artikel 30: Wapenschild (wijziging februari 2023)
 1. Het wapenschild van de OAK heeft de vorm van een heraldisch Vlaams schild, horizontaal aan het hoofd en afgerond aan de voet, met een hoogtebreedteverhouding van 7/5.
 2. In in het linkerluik staan, op een blauwe achtergrond, een theepot en lotusbloemen afgebeeld voor respectievelijk Arabistiek en Indologie. In het rechterluik met de zirkel staat een kentepatroon met oranje achtergrond symbool voor Afrikanistiek. Onderaan staat een draak afgebeeld, op een gele achtergrond, als symbool voor Sinologie.